கனிதம் மற்றும் உளவியல் சார்ந்த வினாக்களுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கும் வகையில் பாடவாரியாக பிரித்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் உள்ளது - Meeran.Online

Sunday, 1 April 2018

கனிதம் மற்றும் உளவியல் சார்ந்த வினாக்களுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கும் வகையில் பாடவாரியாக பிரித்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் உள்ளது


கனிதம் மற்றும் உளவியல் சார்ந்த வினாக்களுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கும் வகையில் பாடவாரியாக பிரித்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம்,  கீழேயுள்ள Google Drive link-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.....

இங்கு தரப்படும் தரவிறக்க சுட்டிகள் (Links) இணையங்களில் இருந்து எடுத்து தரப்படுகிறது.

இந்தச் சுட்டிகளுக்கும் 
மீரான் ஆன்லைன் எந்தவிதத் தொடர்பும் இல்லை!


1. ஓத்த தன்மை
http://go-g.xyz/Yn9Y4n

2. எண் & எழுத்து வகை கணக்குகள்
http://go-g.xyz/nIEQ5Sukn

3. கருத்தியல் தொடர்பான வார்த்தைகள்
http://go-g.xyz/b1eWgg

4. வார்த்தைகளும் மறுகுறியீடுகளும்
http://go-g.xyz/k30lJQ

5. ஆங்கில அகராதி வரிசையிடல்
http://go-g.xyz/mEXPs1C

6. கணிதக் குறியீடுகள் BODMAS
http://go-g.xyz/sGv9Bo7

7.கால அளவைகள்
(கடிகார கணக்குகள்)
http://go-g.xyz/6M4WZuvki

8. எண் வரிசைகள்
http://go-g.xyz/Z3SlE0Q

9. தரவரிசை
http://go-g.xyz/o7VDBahfP

10. வகைப்படுத்தல்
http://go-g.xyz/8SSCqyOJ

11. தகவல்களை கையாளுதல்
http://go-g.xyz/Lsi6iX0Pc

12. வயது கணக்குகள்
http://go-g.xyz/KOVnQ9Wa

13. எண்கள் இடமாற்றம்
http://go-g.xyz/MZGcuhF

14. உறவுமுறை கணக்குகள்
http://go-g.xyz/3SJWqRwp

15. விடுபட்ட எண்கள் - வெண்படம்
http://go-g.xyz/Rcep63Eiu

16. பட வரிசை கணக்குகள்
http://go-g.xyz/BAZ7g4

17. தரவரிசை அறிதல்
http://go-g.xyz/4I3sK3

18. தர்க்கமுறை கணக்குகள்
http://go-g.xyz/T6iuTR

19. ஆங்கில அகராதி கணக்குகள்
http://go-g.xyz/ajgtu7

20. Coding-Decoding (இரகசிய மொழி கணக்குகள்)
http://go-g.xyz/3xWqEDvM

21. புதிர் கணக்குகள்
http://go-g.xyz/YKBJWOOPH

22. விகிதம் & விகிதாசார கணக்குகள்
http://go-g.xyz/RZHeAzPhfU

23. மீ.பெ.வ & மீ.சீ.ம
http://go-g.xyz/Lqa73I

24. கூட்டு வட்டி
http://go-g.xyz/rv7GqvLJna

25. தனி வட்டி
http://go-g.xyz/kWtGAnCXF

26. சுருங்குதல்
http://go-g.xyz/cypE85Telegram: https://goo.gl/n66thz